ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม


 


EZ vcd - แนะนำวีซีดีแอโรบิกดานซ์ที่น่าสนใจ

 

ชมตัวอย่างคลิ๊กที่นี่
Workshop Vol.3
ฝึกเต้นแอโรบิกแบบมืออาชีพ
(โดย...อนุวัต เยาว์ขันธ์)

เนื้อหาประกอบด้วย:
-การนำท่าที่นิยมใช้เต้นแอโรบิกมาประกอบกัน
เป็นท่าชุดรวม12ท่าชุด
-แสดงลำดับการเริ่มและรวมท่าเต้นเป็นชุด
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
-มีชื่อท่ากำกับท่าเต้นทุกท่าตลอดทั้ง12ชุด

เหมาะสำหรับ:
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก
-ผู้ต้องการฝึกเต้นแอโรบิกแบบท่าชุด

   
Workshop Vol.2
ฝึกเต้นแอโรบิกแบบทันสมัย
(โดย...อนุวัต เยาว์ขันธ์)

ชมตัวอย่างคลิ๊กที่นี่

เนื้อหาประกอบด้วย:
-การนำท่าที่นิยมใช้เต้นแอโรบิกมาประกอบกัน
เป็นท่าชุดรวม12ท่าชุด
-แสดงลำดับการเริ่มและรวมท่าเต้นเป็นชุด
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
-มีชื่อท่ากำกับท่าเต้นทุกท่าตลอดทั้ง12ชุด

เหมาะสำหรับ:
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก
-ผู้ต้องการฝึกเต้นแอโรบิกแบบท่าชุด

   

ชมตัวอย่างคลิ๊กที่นี่
Workshop Vol.1
ฝึกเต้นแอโรบิกแบบท่าชุด
(โดย...อนุวัต เยาว์ขันธ์)

เนื้อหาประกอบด้วย:
-การนำท่าที่นิยมใช้เต้นแอโรบิกมาประกอบกัน
เป็นท่าชุดรวม12ท่าชุด
-แสดงลำดับการเริ่มและรวมท่าเต้นเป็นชุด
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
-มีชื่อท่ากำกับท่าเต้นทุกท่าตลอดทั้ง12ชุด

เหมาะสำหรับ:
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก
-ผู้ต้องการฝึกเต้นแอโรบิกแบบท่าชุด

   
แอโรบิกดานซ์(ฟิต&เฟิร์ม2)
(โดย...อนุวัต เยาว์ขันธ์)

ชมตัวอย่างคลิ๊กที่นี่

วีดิโอชุดนี้เป็นวีดิโอแสดงการออกกำลังกาย
แอโรบิกดานซ์อย่างง่ายๆทั้ง3ขั้นตอน
อบอุ่นร่างกาย/ ช่วงฝึกแอโรบิก/ ช่วงผ่อนคลาย
โดยใช้น้ำหนักขนาดเล็ก(Hand Weight)
เพื่อเพิ่มความหนักของการออกกำลังกาย

เหมาะสำหรับ:
-ผู้เริ่มออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์และ
ผู้ออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ ขั้นสูง
(โดยปรับน้ำหนักของHand Weight ให้เหมาะสม
หรือปราศจากHand Weight)
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก

   

ชมตัวอย่างคลิ๊กที่นี่
แอโรบิกดานซ์(ฟิต&เฟิร์ม1)
(โดย...อนุวัต เยาว์ขันธ์)

วีดิโอชุดนี้เป็นวีดิโอแสดงการออกกำลังกาย
แอโรบิกดานซ์อย่างง่ายๆทั้ง3ขั้นตอน
อบอุ่นร่างกาย/ ช่วงฝึกแอโรบิก/ ช่วงผ่อนคลาย
โดยนำน้ำหนัก(Dumbells)
มาสลับใช้ในลักษณะเป็นสถานี ซึ่งช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิต
ลดไขมันส่วนเกินและกระชับกล้ามเนื้อได้อย่างดี

เหมาะสำหรับ:
-ผู้เริ่มออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์และ
ผู้ออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ ขั้นสูง
(โดยปรับน้ำหนักของ/Dumbells ให้เหมาะสม )
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก

   
แอโรบิกดานซ์เพื่อสุขภาพ
(โดย...รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม)

ชมตัวอย่างคลิ๊กที่นี่

วีดิโอชุดนี้เป็นวีดิโอแสดงการออกกำลังกาย
แอโรบิกดานซ์ ทุกขั้นตอน
อบอุ่นร่างกาย/ ช่วงฝึกแอโรบิก/ ช่วงผ่อนคลาย

เหมาะสำหรับ:
-ใช้เป็นแนวทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก

   

ชมตัวอย่างคลิ๊กที่นี่
แอโรบิกชกมวย
(โดย...อนุวัต เยาว์ขันธ์)

เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่ง
โดยนำทักษะและท่าทางของศิลปะการชกมวย
มาผสมผสานกับการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์
ซึ่งเพิ่มความสนุกสนานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี
วีดีโอประกอบการฝึกเต้นชุดนี้
เ ป็นวีดิโอแสดงท่าแต่ละท่าที่นิยมใช้เต้น box aerobic
และตัวอย่างการนำแต่ละท่ามารวมกันเป็นท่าชุด

เหมาะสำหรับ:
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก
-ผู้สนใจฝึกท่าพื้นฐานของการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ชกมวย

   
ท่านี่นิยมแอโรบิกดานซ์
(โดย...รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม)

ชมตัวอย่างคลิ๊กที่นี่

วีดีโอประกอบการฝึกเต้นแอโรบิกชุดนี้
เ ป็นวีดิโอแสดงท่าแต่ละท่าที่นิยมใช้เต้นแอโรบิก
และตัวอย่างการนำแต่ละท่ามารวมกันเป็นท่าชุด

เหมาะสำหรับ:
-ผู้ฝึกเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก
-ผู้สนใจฝึกท่าพื้นฐานของการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์

   
 
   

Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจ


 

 
Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง
สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม
081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161