ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม


 

Tutorials - ภาพประกอบท่าที่นิยมใช้เต้นแอโรบิกและสเต็บแอโรบิก

Leg Curl

 

AEROBIC DANCE

 • Walk
 • March
 • Step touch
 • Heel tap
 • Tap Back
 • Side Tap
 • V-Step / EZ Walk
 • Rock step
 • Mambo
 • Baby mambo(Quick mambo)
 • Chasse' / cha cha cha
 • Chasse mambo
 • Grapevine
 • Leg curl (Hamstring curl)
 • Squat
 • Step knee lift
 • Kick ball change
 • Box step(sqare dance)
 • Schottische
 • Two – Step
 • Lunge
 • Run
 • Hop
 • Skip
 • Pendulum
 • Jumping Jack
 • Star Jump
 • Leap
 • Slide Tap
 • Pony
 • Quick Heel Dig
 
 

 

STEP AEROBIC

 • Basic step
 • Mambo
 • Mambo cha cha cha
 • Over the top
 • Cross Over/Over the top
 • V- step
 • Turn step
 • Reverse Turn
 • Gallop turn
 • Step knee
 • Step curl
 • Step kick
 • Step back kick
 • Step side kick
 • Step side tap
 • Broadway kick
 • Gallop turn
 • Lunge step
 • 3 Skates
 • 3 Repeater
 • Multi repeater
 • L- Step
 • Rocking horse
 • Indecision
 • Cut corner
 • 3 Straddle tap
 • Rebound ,Switch
 • Stomp on step ,Quick mambo ,baby mambo
 • Salsa mambo
 • Dbl. Stomp
 • Cha cha on the top
 • 3 pendulums
 • 6 point turn
 • 3 stomps repeater
 • 7 count Indecision
 • Low -L
Workshop
Aerobic Dance

อบรมแอโรบิกดานซ์ เพื่อเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก เทคนิคการสอนและการประกอบท่าชุด
ขั้นพื้นฐาน-ขั้นกลาง-ขั้นสูง
สนใจติดต่อ...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม
081-4310468
อนุวัต เยาว์ขันธ์ 089-1706161